ALGEMENE VOORWAARDEN INTUITIVE TRAILS

Artikel 1: Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden. 

Annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door deelnemer of door de samenwerkingspartner, vóór aanvang van het arrangement. 

Arrangement: Door Intuitive Trails bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst(en) of activiteit(en) of combinatie van dienst(en) en/of activiteit(en), alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteit(en) als wandel- en fietstochten, de verhuur/het gebruik van een of meer (vergader)locatie(s), verhuur, gebruik en verbruik van materiaal, het verzorgen van activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het verzorgen van (huur)materiaal, het verzorgen van kook- en andere workshops. 

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement van Intuitive Trails. 

Samenwerkingspartner: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Intuitive Trails. 

Overeenkomst: overeenkomst tussen Intuitive Trails en de samenwerkingspartner met betrekking tot een arrangement. 

Overeengekomen prijs: de vergoeding die de deelnemer of de samenwerkingspartner betaalt voor het arrangement. 

Artikel 2: Werkingssfeer 
1. 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door Intuitive Trails gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
2. De algemene voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De samenwerkingspartner aanvaardt de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Intuitive Trails of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
3. 
Wanneer deze algemene voorwaarden in strijd zijn met algemene voorwaarden van de samenwerkingspartner, dan prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden van Intuitive Trails. Dit laat onverlet dat de samenwerkingspartner en Intuitive Trails individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken, waarbij ten voordele van de samenwerkingspartner en/of de deelnemer van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
4. Intuitive Trails is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de samenwerkingspartner deze schriftelijk heeft geaccepteerd. 

Artikel 3: Prijswijziging 
Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Intuitive Trails, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op het arrangement of op de deelnemer en/of samenwerkingspartner betrekking hebben, kunnen deze aan de samenwerkingspartner worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst. 

Artikel 4: Betaling 
1. 
De samenwerkingspartner dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door Intuitive Trails, tenzij anders tussen hen is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd. 
2. 
De deelnemer dient bij aanvang van het arrangement of het arrangement de betaling te hebben verricht of ter plekke contant af te rekenen. Indien de betaling een overboeking betreft, dient de deelnemer voor aanvang te laten zien dat deze betaling ten gunste van Intuitive Trails is verricht. Intuitive Trails kan van dit bewijs een foto maken.
3. Indien Intuitive Trails op de dag van aanvang van het arrangement niet in het bezit is van de betaling, is zij gerechtigd deelnemer(s) de deelname aan het arrangement te ontzeggen, onverminderd het recht van Intuitive Trails op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 
4. 
In geval van betaling per factuur, dient de factuur te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op het door Intuitive Trails aangegeven bankrekeningnummer. Indien de datum van het arrangement binnen deze periode van 14 dagen valt, dient de factuur te zijn voldaan vóór de start van het arrangement.
5. 
Indien de samenwerkingspartner, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van 7 dagen na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Intuitive Trails het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Intuitive Trails op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
6. De door Intuitive Trails in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de samenwerkingspartner. Indien het de overeengekomen prijs niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht aan de samenwerkingspartner.
7. Het recht van de samenwerkingspartner om zijn vordering(en) op Intuitive Trails te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Intuitive Trails in staat van faillissement geraakt.
8. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: 

  • een betalingstermijn is overschreden; 
  • de samenwerkingspartner failliet is, of in surseance van betaling is, dan wel de wettelijke schuldsanering op hem definitief van toepassing is verklaard;
  • de samenwerkingspartner overlijdt of wordt ontbonden/beëindigd;
  • de samenwerkingspartner onder curatele wordt gesteld dan wel zijn vermogen onder bewind wordt gesteld.

Artikel 5: Annulering, geen/ beperkte deelname en vroegtijdige beëindiging 
1. 
Bij annulering betaalt de samenwerkingspartner of de deelnemer een vergoeding aan Intuitive Trails. Hiervoor geldt het volgende:

  • Bij annulering in de periode gelegen tenminste 3 weken voor het plaatsvinden van het arrangement is de samenwerkingspartner/deelnemer niet gehouden tot betaling van enige vergoeding; 
  • Bij annulering in de periode gerekend vanaf 3 weken tot 1 week voor het plaatsvinden van het arrangement is de samenwerkingspartner/deelnemer gehouden 50% van de overeengekomen prijs aan Intuitive Trails te betalen. Hierbij worden kosten voor voedsel en drank niet in rekening gebracht. 
  • Bij annulering vanaf 7 dagen tot aan het plaatsvinden van het arrangement is de samenwerkingspartner/deelnemer gehouden 100% van de overeengekomen prijs aan Intuitive Trails te betalen. Hierbij worden kosten voor voedsel en drank niet in rekening gebracht.

2. Indien de samenwerkingspartner genoodzaakt is een arrangement te annuleren, kan deze het arrangement ook aan een andere rechtspersoon overdoen. De samenwerkingspartner blijft aanspreekpunt en blijft verantwoordelijk voor de betaling binnen onderhavige algemene voorwaarden. De samenwerkingspartner is ook gehouden administratiekosten ad € 50,00 te voldoen.
3. 
Annulering dient schriftelijk of per e-mail geadresseerd aan Intuitive Trails te geschieden, gebruikmakend van de e-mailadresgegevens zoals vermeld op de website van Intuitive Trails.
4. Bij gedeeltelijke of geen deelname, daaronder begrepen vroegtijdig vertrek, aan een arrangement door een deelnemer is de samenwerkingspartner de volledig overeengekomen prijs voor het arrangement voor de deelnemer aan Intuitive Trails verschuldigd. 
5. 
Een deelnemer die geheel of gedeeltelijk verhinderd is om aan een arrangement deel te nemen kan zich – na instemming van de samenwerkingspartner en Intuitive Trails – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:

  • de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden, 
  • het verzoek tot in de plaatsstelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement schriftelijk bij Intuitive Trails te worden ingediend, 
  • de voorwaarden van de bij de uitvoering van het arrangement betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaatsstelling. 

6. Bij voortijdige beëindiging van een arrangement – ongeacht door welke oorzaak - is het hiervoor in lid 4 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6: Verplichtingen van de samenwerkingspartner / deelnemer(s) en rechten van Intuitive Trails 
1. 
De samenwerkingspartner dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door de Intuitive Trails gehanteerde gedrag- en huisregels bekend zijn bij en worden nageleefd door samenwerkingspartner en deelnemers.
2. Deelname aan een arrangement vindt plaats op eigen risico van de deelnemer. Iedere deelnemer dient te beschikken over een goede gezondheid en geen zodanige lichamelijke of geestelijke beperkingen te hebben dat deelname extra risico’s met zich meebrengt. Allergieën, voedselintoleranties dienen voor aanvang van het arrangement te worden gemeld aan Intuitive Trails. Niet of onjuist verstrekte informatie komt niet voor rekening en risico van Intuitive Trails. Alcoholgebruik, verdovende of geestverruimende middelen voorafgaand en tijdens de arrangementen is verboden, met uitzondering van alcoholgebruik tijdens specifieke activiteiten als proeverijen en kookworkshops. Deze dient dan wel als laatste activiteit van de dag uitgevoerd te worden.

Artikel 7: Tussentijdse beëindiging door Intuitive Trails 
1. 
Intuitive Trails kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien de samenwerkingspartner of deelnemer(s) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, niet of niet behoorlijk naleeft/naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Intuitive Trails niet kan worden gevergd dat de (deelname aan het) arrangement wordt voortgezet. 
2. 
Intuitive Trails kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan het arrangement en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan Intuitive Trails en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het arrangement bederft.
3. 
Intuitive Trails heeft het recht om ingeval van extra (gezondheids)risico’s een deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname. Indien een deelnemer daardoor niet (meer) aan een arrangement kan deelnemen komt dit niet voor rekening van Intuitive Trails.
4. 
Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de samenwerkingspartner. 

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst
1. 
Indien op verzoek van de samenwerkingspartner Intuitive Trails overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst, heeft Intuitive Trails het recht om extra kosten in rekening te brengen.
2. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de samenwerkingspartner verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
3. 
Indien Intuitive Trails overgaat tot wijziging van de overeenkomst, zal hij de samenwerkingspartner een passend alternatief aanbieden. Indien de samenwerkingspartner dit alternatief afwijst, dan dient hij dit onverwijld aan Intuitive Trails te melden. De samenwerkingspartner heeft in dit geval geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden die betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1. 
Intuitive Trails heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden. Intuitive Trails is verplicht de samenwerkingspartner onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen. Regen is geen reden om de overeenkomst op te schorten of op te zeggen door Intuitive Trails of samenwerkingspartner.
2. Intuitive Trails heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsarrangement te weinig deelnemers zijn. 
3. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10: Klachten 
1. 
Indien de deelnemer of de samenwerkingspartner een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk bij de samenwerkingspartner dan wel bij Intuitive Trails te melden, zodat er een passende oplossing kan worden getroffen. 
2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de deelnemer of de samenwerkingspartner dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Intuitive Trails.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. 
Intuitive Trails is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade. 
2. Intuitive Trails is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht als hiervoor in artikel 10 lid 1 bedoeld. 
3. 
De samenwerkingspartner is jegens Intuitive Trails aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer(s) voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend. 
4. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om het desbetreffende arrangement te beoefenen.

Artikel 12: Wet- en regelgeving 
1. 
Intuitive Trails zorgt er te allen tijde voor dat het arrangement aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het arrangement (kunnen) worden gesteld.
2. De deelnemer is verplicht alle bij het arrangement geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
3. 
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die Intuitive Trails sluit met de deelnemer of de samenwerkingspartner (en de rechtsgevolgen die daaruit voortvloeien) is het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 13: Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 april 2018 en zijn van toepassing op alle overeenkomsten die op of na die datum zijn gesloten met Intuitive Trails.